پتوی جیبی اضطراری مسافرتی و کوهنوردی عایق حرارات و دما ورقه فویلی عایق جیبی با قابلیت حفظ دمای بدن یا جلوگیری از تاثیر دمای بیرون به داخل آن در نگاه اول در اندازه یک کارت ویزیت به چشم میاید که بعد از بازکردن آن تبدیل به صفحه و ورقی بزرگ به اندازه 2 متر میشود که می تواند تا 90 درصد دمای بدن شما را حفظ نموده و
قیمت : 3800 تومان